FAQ

V1     Welke bevoegdheden heeft de Klachtencommissie?

A1     De commissie weegt de ingediende klacht en nodigt de partijen zo nodig uit voor een mondelinge behandeling, waarna een uitspraak wordt gedaan dat de klacht wel of niet al dan niet gegrond is. De commissie kan bij een uitspraak ook aanbevelingen doen. Uiteindelijk beslist de directie van de instelling wat zij met een uitspraak of een advies van de Klachtencommissie doet.

V2     Wat schiet ik ermee op als ik een klacht indien?

A2     Je bereikt in ieder geval dat er op een objectieve manier door mensen van buiten de organisatie naar jouw klacht wordt gekeken en er komt een beoordeling door de commissie van je klacht.

V3     Kan ik om een zitting of mondelinge behandeling vragen?

A3     Een mondelinge behandeling is een zitting waarbij zowel de klager als de instelling waartegen de klacht gericht is, worden uitgenodigd en door de Klachtencommissie worden gehoord. Je kunt om zo’n zitting vragen, maar uiteindelijk beslist de Klachtencommissie zelf of zij het nodig vindt dat er een mondelinge behandeling komt. Je kunt een mondelinge behandeling niet afdwingen.

V4     Heeft de Klachtencommissie wel verstand van mijn probleem?

A4     In het algemeen kun je stellen dat de leden van de Klachtencommissie voldoende kennis en ervaring hebben met zorg en hulpverlening en dus in staat zijn om ook jouw klacht te beoordelen. Overigens kan de Klachtencommissie in bijzondere gevallen ook nog besluiten om deskundigen te horen.

V5     Hoe snel komt er een uitspraak en kan het ook sneller als het nodig is?

A5     Voor het behandelen van een klacht, tot en met een uitspraak staat een periode van drie maanden. Die periode is nodig omdat de commissieleden de stukken moeten bestuderen, maar ook omdat de instelling de tijd moet krijgen om een en ander uit te zoeken en een verweer op te stellen. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Er zijn geen verkorte – of spoedprocedures mogelijk.

V6     Wat houdt het in dat de Klachtencommissie onafhankelijk is?

A6     Dat houdt in dat de leden van de Klachtencommissie geen band hebben met de instellingen die bij de Klachtencommissie POA zijn aangesloten. De Klachtencommissie is geheel vrij om haar eigen uitspraak te doen.

V7     Kan een klacht worden ingediend naast een andere rechtsgang?

A7     Dat kan. Er is bijvoorbeeld een ombudsman waar geklaagd kan worden. Ook een gang naar de rechter is altijd mogelijk. Meestal is het wel zo dat als er een zaak bij de rechter is aangespannen en daarin wordt op korte termijn een uitspraak verwacht, dat de commissie de behandeling dan tijdelijk opschort tot de uitspraak er is.

V8     Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitspraak?

A8     Dan zijn er twee mogelijkheden. Of je legt je bij de uitspraak van de Klachtencommissie neer of je kijkt of je op een andere manier je recht kunt halen, bijvoorbeeld bij een ombudsman of rechter.

V9     Is de instelling verplicht om de uitspraak of een advies van de Klachtencommissie over te nemen?

A9     Nee, dat zijn ze niet. Wel is het zo dat de instelling zwaarwegende argumenten moet hebben om een uitspraak van de Klachtencommissie naast zich neer te leggen.

V10   Hoe verhoudt deze commissie zich tot interne klachtenprocedures?

A10   Op zichzelf staan die los van elkaar. Natuurlijk is het over het algemeen beter om de klacht eerst binnen de organisatie te bespreken. Daar moet tenslotte ook de oplossing gevonden worden. Maar het is niet zo dat er eerst een interne procedure moet zijn doorlopen voordat je bij de Klachtencommissie terecht kunt.

V11   Kan iemand mij helpen bij een klacht?

A11   Ja dat kan. Als je zelf niet in staat bent om de klacht op te schrijven, mag je iemand zoeken die je daarbij helpt. Die persoon kan ook optreden als klachtbegeleider bij de verdere behandeling van je klacht. Eventueel kan de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie je helpen bij het formuleren van de klacht. Deze treedt verder niet als klachtbegeleider op.